ข้อแนะนำก่อนการลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

 1. ท่านต้องมี email เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ และกรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้องด้วย
 2. กำหนด username และ password เพื่อใช้เข้าระบบ โดย username ต้องไม่ซ้ำกับสมาชิกอื่น และ password ต้องมีความยาว 4-10 ตัวอักษร 
 3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วระบบจะจัดส่งจดหมายยืนยันไปที่ email ของท่าน โปรดตรวจสอบและทำการยืนยันการสมัคร
 4. กรุณาจดจำ username และ password ไว้เพื่อสะดวกในการใช้ "เข้าสู่ระบบ และดาวน์โหลดงานวิจัย" หรือแก้ไขประวัติของท่าน ในครั้งต่อไป 
 5. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อแจ้งข่าวสารต่างๆ กับท่าน
 6. ข้อมูลที่ท่านกรอกนี้ จะปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน

ข้อแนะนำก่อนการลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

 1. ท่านต้องมี email เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ และกรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้องด้วย
 2. กำหนด username และ password เพื่อใช้เข้าระบบ โดย username ต้องไม่ซ้ำกับสมาชิกอื่น และ password ต้องมีความยาว 4-10 ตัวอักษร 
 3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วระบบจะจัดส่งจดหมายยืนยันไปที่ email ของท่าน โปรดตรวจสอบและทำการยืนยันการสมัคร
 4. กรุณาจดจำ username และ password ไว้เพื่อสะดวกในการใช้ "เข้าสู่ระบบ และดาวน์โหลดงานวิจัย" หรือแก้ไขประวัติของท่าน ในครั้งต่อไป 
 5. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อแจ้งข่าวสารต่างๆ กับท่าน
 6. ข้อมูลที่ท่านกรอกนี้ จะปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน

Sign Up