เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document IDTitle in ThaiResearcherNumber of PagesPublisherYear of PublicationType▲On Bookshelf
BUU0500
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยอาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเมืองพัทยา
 • วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 • 313มหาวิทยาลัยบูรพา2552/2009NoneOFF
  CBTI0001
  Baseline Study for Ecotourism Development in Mae Hong Son
 • Thailand Community Based Tourism Institute
 • 175Thailand Community Based Tourism Institute2554/2011NoneOFF
  RAM0301
  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดลพบุรี
  PACKAGING THATINFLUENCESTHE TOURIST'S DECISION TO PURCHASE SOUVENIRS: A CASE STUDY OF LOP BURI PROVINCE
 • ปทิตตา เจริญธรรม
 • 114มหาวิทยาลัยรามคำแหง2549/2006NoneOFF
  RAM0302
  วิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม: กรณีศึกษารีสอร์ทและสปา
  AN ANALYSIS OF COMPETITION IN THE HEALTH AND BEAUTY BUSINESS: A CASE STUDY OF HOTEL AND RESORT SPAS
 • พูลศิริ หนาสกุล
 • 121มหาวิทยาลัยรามคำแหง2549/2006NoneOFF
  RAM0304
  โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจโรงแรม: กรณ๊ศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  THE MARKET STRUCTURE AND THE MARKETING STRATEGIES OF THE HOTEL BUSINESS: A CASE STUDY OF HUA HIN DISTRICT; PRACHUAP KHIRI KHAN
 • วีระ ว่องมงคลเดช
 • 130มหาวิทยาลัยรามคำแหง2548/2005NoneOFF
  RAM0305
  การศึกษาปัญหาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม กรณีกรุงเทพมหานคร
  A STUDY OF HUMAN RESOURCES REQUIREMENTS IN THE HOTEL BUSINESS IN BANGKOK
 • นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์
 • 120มหาวิทยาลัยรามคำแหง2548/2005NoneOFF
  RAM0068
  กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: จังหวัดจันทบุรี
  Strategic Management: A Case Study of Tourism Promotion in Chantaburi Province
 • จิราพร จิตสุทธนาผล
 • 102มหาวิทยาลัยรามคำแหง2548/2005NoneOFF
  RAM0501
  การกลับมาเที่ยวซ้ำถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  Decision of Foreign Tourists to Revisit the Khaosan Road Area
 • มุทิตา แมนเมตตกุล
 • 80มหาวิทยาลัยรามคำแหง2548/2005NoneOFF
  RAM0070
  การท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศแบบพำนักระยะยาวในประเทศไทย
  Long Stay Travel in Thailand by Foreigners
 • เสาวลักษณ์ ปุราทะกา
 • 98มหาวิทยาลัยรามคำแหง2549/2006NoneOFF
  RAM0071
  การวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดระยะเวลาพำนักและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในประเทศไทย
  An Analysis on the Determination of Information Touris's Expenditure and Length of Stay in Thailand
 • สัญชัย มะลิงาม
 • 184มหาวิทยาลัยรามคำแหง2545/2002NoneOFF
  RAM0074
  การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย
  The Expenditure of Foreign Tourists in Thailand
 • กิตติพงศ์ นันทเกษตร
 • 121มหาวิทยาลัยรามคำแหง2548/2005NoneOFF
  RAM0075
  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีสานริมน้ำโขง
  Development of Tourism Along the Mae Khong Riverside in the Northeast of Thailand ( The So-Called I-san).
 • ศศิธร จุ้ยนาม
 • 128มหาวิทยาลัยรามคำแหง2547/2004NoneOFF
  RAM0076
  ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
  Factors Affecting the Numbers of Foreign Tourists
 • มงคล ฤทธิ์พรณรงค์
 • 118มหาวิทยาลัยรามคำแหง2548/2005NoneOFF
  RAM0077
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของคนไทย
  Significant Decision Factors for Travelling Abroad by Thai
 • จีรภัทรา โรจนประภาพรรณ
 • 111มหาวิทยาลัยรามคำแหง2546/2003NoneOFF
  RAM0078
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี
  Tourism industry and economic growth of Kanchanaburiprovince
 • ณัฐพงศ์ อรัญมิตร
 • 75มหาวิทยาลัยรามคำแหง2547/2004NoneOFF
  RAM0079
  พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
  Behaviors of Thai tourists in Pattaya city
 • จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
 • 128มหาวิทยาลัยรามคำแหง2551/2008NoneOFF
  RAM0080
  กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา: เมืองพัทยา
  Strategic for tourism promotion in Chantaburi Province: A case study of Pattaya city
 • ไพพรรณ พัฒศาสตร์
 • 111มหาวิทยาลัยรามคำแหง2551/2008NoneOFF
  RAM0081
  ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
  Factors Affecting international tourists in Thailand
 • ศรีรวี วิเชียรญาณ
 • 84มหาวิทยาลัยรามคำแหง2551/2008NoneOFF
  RAM0082
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
  Factors affecting the decision of Japanese tourists to visit Thailand
 • ทิพย์วรรณ ทัดเทียมเพชร
 • 232มหาวิทยาลัยรามคำแหง2548/2005NoneOFF
  RAM0502
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
  Factors influencing tourism in Chiang mai
 • ทิพย์วรรณ ชาติภูวภัทร
 • 187มหาวิทยาลัยรามคำแหง2549/2006NoneOFF