เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document IDTitle in ThaiResearcherNumber of PagesPublisher▲Year of PublicationTypeOn Bookshelf
THONBURI0001
แนวทางการพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของตลาดน้ำดอนหวาย
Direction for the Sustainable Marketing Development of Tourism At Donwai Float Market
 • พรพรรณ สุวรรณประทีป
 • ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
 • ธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
 • พจนีย์ ศรีศรัง
 • 0มหาวิทยาลัยธนบุรี2549/2006การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  CLE0229
  FOOD TOURISM AND THE CULINARY TOURIST
 • Sajna S. Shenoy
 • 210Clemson University2548/2005วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  ECU0100
  -
  STUDY OF DESTINATION ATIRACfiVENESS THROUGH TOURISTS' PERSPECTIVES: A FOCUS ON CHIANG MAl; THAILAND
 • Cbompunoot (Ratl:bata) Moraehat
 • 319Edith Cowan University2546/2003วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  ECU0101
  -
  Deficiency of Communication in English a Major Hindrance for Tourist Police in Thailand
 • Pat K-Romya
 • 10Edith Cowan University2549/2006งานวิจัย / ResearchOFF
  ECU0102
  -
  Developing the English oral competency of tourism industry students by means of a genre-based ESP approach
 • Taweesak Kunyot
 • 256Edith Cowan University2546/2003วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  ECU0103
  -
  How Green Is Your Hotel? An Examination of Environmentally Friendly Practices of The Phuket Hotel Industry
 • Aungkan Thongkao
 • 229Edith Cowan University2545/2002วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  FOR0001
  ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจลงตรา (กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ)
 • ฟาบีโอ จินดา
 • 52กระทรวงการต่างประเทศ2557/2014งานวิจัย / ResearchOFF
  FOR0002
  ประเมินโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจท่องเที่ยวไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม
 • จุรีรัตน์ คงตระกูล
 • 70กระทรวงการต่างประเทศ2555/2012งานวิจัย / ResearchOFF
  FOR0003
  บทบาทกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อรองรับบทบาทกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015
 • สุหัตถ์ สังชญา
 • 93กระทรวงการต่างประเทศ2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
  FOR0004
  การจัดทำยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยต่อฮ่องกงในภาวะการเปลี่ยนแปลง
 • วิชัย วราศิริกุล
 • 56กระทรวงการต่างประเทศ2552/2009งานวิจัย / ResearchOFF
  FOR0005
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง
 • อรรถพร พุทธิกำพล
 • 47กระทรวงการต่างประเทศ2552/2009งานวิจัย / ResearchOFF
  GEO0233
  THAILAND’S PROBLEM WITH THE SEXUAL EXPLOITATION OF WOMEN IN THE 21st CENTURY
 • Alicia N. Tarancon
 • 134Georgetown University2556/2013วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  GRI0223
  Effective Tourism Stakeholder Collaboration and Member Satisfaction
 • chachaya yodsuwan
 • 345Griffith University2553/2010วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  GU0215
  Packaging Phuket: Focusing on Price bundling: Traveling trends of the Swedish target market
 • Apinya TitanontNaphawan Jane Chantradoan
 • 128Göteborg University2547/2004วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  HEI0100
  -
  Transnational tourism after the opening of the borders: A case study from northeastern Thailand and southern Laos
 • Warangkana Thawornwiriyatrakul
 • 196University of Heidelberg2557/2014วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  HQU0222
  A Study on Sino-Thailand's Tourism Emergency Disposal and Cooperative Mechanism
 • Zheng Xiangmin
 • 9Huaqiao University2555/2012งานวิจัย / ResearchOFF
  HQU0001
  Tourism perception to Thailand of the Chinese mainland tourists ——Content analysis on the We Media
 • Hou Zhiqiang
 • 17Huaqiao University2555/2012NoneOFF
  USA0101
  -
  Literature Review of Service Quality Improvement in the Hotel Industry
 • Nida Tuntirattanasoontorn
 • 264University of South Australia2548/2005งานวิจัย / ResearchOFF
  USA0100
  -
  The Impact of Frequency Programs on Customer Loyalty: A preliminary study of hotel diner loyalty in Thailand
 • Anchalee Gibbins
 • 147University of South Australia2550/2007งานวิจัย / ResearchOFF
  UNISA0001
  REPRESENTATIONS OF AUSTRALIA’S TOURISM DESTINATION IMAGE: REGIONAL DIFFERENCES IN NARRATION THEMES AND TOPICS BY KOREAN TRAVEL AGENTS IN AUSTRALIA
 • Hong Chul Lee Michael J. Gross
 • 21University of South Australia2553/2010NoneOFF