เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document IDTitle in ThaiResearcher▲Number of PagesPublisherYear of PublicationTypeOn Bookshelf
DNP0003
การศึกษาการใช้เรือพลังแสงอาทิตย์เพื่อการท่องเที่ยวในแนวปะการัง
Study on Using Solar Powered Catamaran for Coral Reef Tourism
 • สุวรรณ พิทักษ์สินธร
 • 288กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช2559/2016งานวิจัย / ResearchOFF
  DCT0008
  ความต้องการของลูกค้าชาวไทยต่อบริการในห้องพักโรงแรม
  Thai's customer's requirements on service in hotel rooms
 • ฐิติรัตน์ ขุนราษฎร
 • นพวรรณ ทิพย์เจริญสุข
 • 67วิทยาลัยดุสิตธานี2550/2007การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  TRF00334
  การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (RU) : การเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
  A study of news reporting and information on local cultural tourism topic through demonstrated newspaper
 • ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
 • 40สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย:สกว2558/2015งานวิจัย / ResearchOFF
  SPU0003
  Culinary tourism as a destination attraction: An empirical examination of the destination's food image and information sources
 • Ab Karim
 • Shahrim
 • 174มหาวิทยาลัยศรีปทุม2554/2011การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  SU255
  -
  A STUDY OF CUSTOMERS SATISFACTION ON HOTEL SERVICES OF WORA BURA HUAHIN RESORT AND SPA
 • Ajchara Chairit
 • 84มหาวิทยาลัยศิลปากร2553/2010วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CU0082
  การท่องเที่ยวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น: อัตลักษณ์ จิตจำนงค์ และโอกาส
  Border tourism between Thailand and Cambodia after the end of the cold war: identity; spirit; and prospect
 • Akkharaphong Khamkhun
 • อัครพงษ์ ค่ำคูณ
 • 109จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  GEO0233
  THAILAND’S PROBLEM WITH THE SEXUAL EXPLOITATION OF WOMEN IN THE 21st CENTURY
 • Alicia N. Tarancon
 • 134Georgetown University2556/2013วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  SU0197
  Preliminary study of the existing conditions of the customs house for adaptive reuse
 • Alisa Dechar
 • 0มหาวิทยาลัยศิลปากร2548/2005การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  PSU0114
  -
  Assessing e-services as an e-marketing strategy for restaurants in Thailand: A Case Study of Phuket; Bangkok and Chiangmai
 • Alvaro Daniel Villota
 • 97มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2553/2010วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  NIDA0203
  DEVELOPING SERVICE QUALITY FOR SPA ESTABLISHMENTS IN THE ACTIVE BEACH TOURISM CLUSTER; THAILAND
 • Anan Chieochankitkan
 • 342สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2556/2013วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  USA0100
  -
  The Impact of Frequency Programs on Customer Loyalty: A preliminary study of hotel diner loyalty in Thailand
 • Anchalee Gibbins
 • 147University of South Australia2550/2007งานวิจัย / ResearchOFF
  SU0505
  การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยกับบริษัทเอ็กซ์โซติสวซิโม
  La decouverte des sites touristiques en Thailande avec l'agence Exotissimo
 • Anwipa Songphattanayotinอรวิภา ทรงพัฒนะโยธิน
 • 39มหาวิทยาลัยศิลปากร2552/2009วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  SU0199
  A critical analysis of heritage interpretation and the development of a guidebook for non-Thai cultural tourists at Ayutthaya world heritage site
 • Aphivan Saipradist
 • 0มหาวิทยาลัยศิลปากร2548/2005การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  SU0174
  Interpretation management of atrocity heritage of the 'Death railway of the River Kwai and its associations
 • Apinya Arrunnapaporn
 • 0มหาวิทยาลัยศิลปากร2550/2007การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  GU0215
  Packaging Phuket: Focusing on Price bundling: Traveling trends of the Swedish target market
 • Apinya TitanontNaphawan Jane Chantradoan
 • 128Göteborg University2547/2004วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  MU0109
  ปัจจัยดึงดูดและผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
  Pull and push factors in international tourism of Thai tourists 
 • Apiyut Siyapan
 • 0มหาวิทยาลัยมหิดล2545/2002การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0024
  -
  PASSENGERS’ PERSPECTIVE TOWARD AIRPORT SERVICE QUALITY AT SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT
 • ARISARA SEYANONT
 • 96มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
  PSU0101
  -
  Competitive Strategy for Luxury Hotel Resorts in Phuket: Gaining Competitive Advantage Through Environmentally Friendly Development
 • Arnfinn Oines
 • 109มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2549/2006วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  MU0108
  การศึกษาภาพยนตร์โฆษณาในโครงการปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542
  A study of satellite advertising in the 1998-1999 Amazing Thailand Campaign 
 • Arunsri Bureewachira
 • 0มหาวิทยาลัยมหิดล2545/2002การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  CU0081
  การพัฒนาบนพื้นฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
  Value-based development of Chiang Khan District; Loei Province; as a cultural tourism destination
 • Arunswasdi Bhuridadtpong
 • อรุณสวัสดิ์ ภูริทัตพงศ์
 • 159จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF