เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document ID▼Title in ThaiResearcherNumber of PagesPublisherYear of PublicationTypeOn Bookshelf
WU0010
การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
The Development of Tourism Business For Supporting the Growth of Tourism Industry, Krabi Province
 • พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
 • 627มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2558/2015งานวิจัย / ResearchOFF
  WU0009
  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าพักโรงแรม ของนักท่องเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  A Comparative Study of Factors Influencing Hotel Selection Among Tourists in Muang District; Surat Thani Province
 • อัญชิสา
 • 220มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2554/2011การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  WU0008
  พฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  Foreign tourists' behavior towards lodging selection; in Koh Phangan district; Surat Thani province
 • พิชิต กองสาสน
 • 232มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  WU0007
  ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเขตตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  Marketing Factors Influencing Hotel Selection of Foreign Tourists in Pa Tong Subdistrict; Kathu District; Phuket Province
 • อรอนงค์ ทองแท้
 • 388มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2552/2009การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  WU0006
  พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เขาหลวง นำตกกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Ecotourism Behaviors of Tourists in Khaoluang National Park; Krungching Waterfall; Nakhon Si Thammarat Province
 • ปนัสดา แก้วเกิด
 • 213มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2552/2009การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  WU0005
  ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อำเถอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  Tourists/ Attitudes towards Ecotourism Management in Tai Rom Yen National Park; Bannasan District; Surat Thani Province
 • กมลฤดี นาคทุ่งเตา
 • 309มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2552/2009การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  WU0004
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Tourist behaviors and satisfaction of visiting sea destination in Khanom district; Nakhon Si Thammarat province
 • รวีวรรณ เพ็ชรคง
 • 250มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  WU0003
  ระบบสนับสนุนนักท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการท่องเที่ยว กรณีศึกษา การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
  A tourist-supporting system for package tour planning :a case study of Bangkok tourism
 • อรอุมา วิภาตานนท์
 • 109มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2550/2007การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  WU0002
  วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโดยผ่านเว็บไซต์
  Comparative analysis on tourist consumer behavior in using websites
 • อนุวัฒน์ อัศวเอื้อบุญญา
 • 227มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2550/2007การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  WU0001
  การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ในชุมชนท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Distribution of Economic Benefits from Tourism in Thongnian Community; Khanom District; Nakhon Si Thammarat Province
 • ภคพร
 • คงแก้ว
 • 99มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2554/2011การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  WTTC0002
  Travel & Tourism Economic Impact 2015 Thailand
 • The World Travel & Tourism Council
 • 24The World Travel & Tourism Council2558/2015งานวิจัย / ResearchOFF
  WTTC0001
  Travel & Tourism Economic Impact 2014 Thailand
 • The World Travel & Tourism Council WTTC
 • 24The World Travel & Tourism Council2558/2015NoneOFF
  WTCC0002
  Travel & Tourism Economic Impact 2015 Thailand
 • The World Travel & Tourism Council WTTC
 • 24The World Travel & Tourism Council2558/2015งานวิจัย / ResearchOFF
  WEF0005
  The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 Managing in a Time of Turbulence
  526World Economic Forum2552/2009งานวิจัย / ResearchOFF
  WEF0004
  The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007 Balancing Economic Development and Environmental Sustainability
  490World Economic Forum2550/2007งานวิจัย / ResearchOFF
  WEF0003
  The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008 Balancing Economic Development and Environmental Sustainability
 • World Economic Forum
 • 504World Economic Forum2551/2008งานวิจัย / ResearchOFF
  WEF0002
  The ASEAN Travel & Tourism Competitiveness Report 2012
  45World Economic Forum2555/2012งานวิจัย / ResearchOFF
  WEF0001
  The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011
 • World Economic Forum
 • 531World Economic Forum2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
  WEBSTER0001
  A STUDY OF INFLUENCING FACTORS THAT LEAD MEDICAL TOURISTS TO CHOOSE THAILAND A STUDY OF INFLUENCING FACTORS THAT LEAD MEDICAL TOURISTS TO CHOOSE THAILAND HOSPITALS AS MEDICAL TOURISM DESTINATION
 • Kristine Mae F. Ricafort
 • 117Webster University2554/2011วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  WAT0225
  The Role Volunteer Tourism Plays in Conservation: A Case Study of the Elephant Nature Park; Chiang Mai; Thailand
 • Jasveen Rattan
 • 241University of Waterloo2552/2009วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF