เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document IDTitle in ThaiResearcherNumber of PagesPublisherYear of Publication▲TypeOn Bookshelf
KKU0113
โครงการวิจัยเพื่อเสนอแนะการปรับปรุง สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เส้นทางที่ 2 พระธาตุขามแก่น หมู่บ้านงูจงอาง น้ำตกบ๋าหลวง วัดโพธาราม อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ วัดพระพุทธบาทภูพานคำ บ้านท่าเรือ บางแสน 2 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง : ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
-
 • สุนันทา กิ่งไพบูลย์
 • 269มหาวิทยาลัยขอนแก่น2540/1997การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  KKU0124
  ศักยภาพของการนวดไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน
  Potential of Thai massage services to facilitate tourism in Esan
 • อรวรรณ บุราณรักษ์
 • วิชัย อึงพินิจพงศ์
 • สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
 • 75มหาวิทยาลัยขอนแก่น2540/1997การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  SPU0006
  การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร
  INTEGRATED STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM IN THE SAMUT SAKHON PROVINCE
 • สุนทร วัฒนาพร
 • 361มหาวิทยาลัยศรีปทุม2540/1997การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  SPU0008
  เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมโครงการประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย
  COLLABORATIVE NETWORKS IN ADMINISTRATION ON THE CONSERVATION OF EXPRESSIVE CULTURES AND LOCAL WISDOM AT BANG KLANG DISTRICT SHUKOTHAI PROVINCE PROJECT
 • มนตรี นุ่มนาม
 • 325มหาวิทยาลัยศรีปทุม2540/1997การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  CU0320
  ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปิยนุช คงวิทยากุล
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CU0322
  Physical Development Guidelines of Ko Samet Rayong Province
 • Soontaree Sernsuksamrit
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CU0329
  การศึกษาและวิเคราะห์โครงการลงทุนในพื้นที่บางแสน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997งานวิจัย / ResearchOFF
  CU0331
  ทัศนคติของผู้สื่อข่าวต่อการเผยแพร่ข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CU0337
  การวิเคราะห์ระดับความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมและการรับรู้ความหมายของเนื้อหาสารในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของนิสิตนักศึกษานิเทศศาสตร์
 • สุภาวดี ศิริสรรหิรัญ
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CU0351
  ประสิทธิผลของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการอะเมซิ่งไทยแลนด์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ศิริลักษณ์ อริยปัญโญทัย
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CU0354
  แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ
 • รัฐพร ตรีณรงค์
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CU0357
  กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 • พรหมเมธ นาถมทอง
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CU0358
  องค์ประกอบที่ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศกลวรรณ พาเรือง
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CU0361
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2540/1997งานวิจัย / ResearchOFF
  KKU0156
  การให้บริการของโรงแรมต่อผู้ใช้บริการ : ศึกษาเปรียบเทียบของโรงแรมในประเทศไทย หนองคาย และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์
  Hotel services : a comparative study of the hotel in Nongkai; Thailand; and those in Vientiane; the People's Democratic Republic of Laos
 • เพ็ญศรี เจริญวานิช
 • Noneมหาวิทยาลัยขอนแก่น2540/1997งานวิจัย / ResearchOFF
  KU0510
  ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสที่มีต่อการส่งเสริมให้วัดพุทธศาสนาในเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว
 • สุนิสา ฐานพรอนันต์
 • Noneมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  KU0511
  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการบริหารงานในกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมตำรวจ
 • ศุภชัย มาตย์สร้อย
 • Noneมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  KU0520
  บรรยากาศขององค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาองค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สิริพร ไกรสุวรรณ
 • Noneมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  KU0528
  การศึกษาออกแบบปรับปรุงผังบริเวณสวนสองแสน สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 • อรุณี ใจเถิง
 • Noneมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  KU0533
  ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวกับภัตตาคารโดยเน้นอาหารไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
 • พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
 • Noneมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540/1997วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF