เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document ID▲Title in ThaiResearcherNumber of PagesPublisherYear of PublicationTypeOn Bookshelf
BUU0016
ความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค : กรณีศึกษาเมืองพัทยา
 • นฤพนธ์ พจน์กระจ่าง
 • 76มหาวิทยาลัยบูรพา2547/2004การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0017
  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ; จังหวัดชลบุรี
  The tourists' behaviors in the natural and mangrove forest conservation centre for ecological tourism ;Chon buri province
 • จักรกฤษณ์ เรืองเวช
 • 169มหาวิทยาลัยบูรพา2550/2007วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  BUU0018
  ภาพลักษณ์ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการรับรู้ของนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดเมืองพัทยา
 • วิทยา ผลลูกอินทร์
 • 68มหาวิทยาลัยบูรพา2547/2004การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0019
  การประเมินผลนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ที่มีต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 • บงกช เชิดชูธรรม
 • 68มหาวิทยาลัยบูรพา2546/2003การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0020
  การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลบางแสน
 • นงนุช วรรณี
 • 66มหาวิทยาลัยบูรพา2546/2003การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0021
  การจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ธงชัย อินทรพันธุ์
 • 59มหาวิทยาลัยบูรพา2545/2002การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0022
  การควบคุมและปราบปรามมัคคุเทศน์เถื่อนชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีน : ศึกษากรณีพิ้นที่เส้นทางการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร-พัทยา
 • อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
 • 120มหาวิทยาลัยบูรพา2546/2003การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0023
  ภาพพจน์ตลาดหนองมนในทรรศนะของนักท่องเที่ยว
 • ชนิดา ตันติตยาพงษ์
 • 51มหาวิทยาลัยบูรพา2546/2003การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0024
  การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน
 • ปริชาต ห่วงศรี
 • 42มหาวิทยาลัยบูรพา2545/2002การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0025
  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวใต้ทะเลบริเวณเกาะล้าน
 • พัณณ์ชิตา พีระภัคไพศาล
 • 101มหาวิทยาลัยบูรพา2548/2005การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0026
  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา
 • สนใจ รชตวัฒนกุล
 • 88มหาวิทยาลัยบูรพา2548/2005การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0027
  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในเกาะช้าง จังหวัดตราด
 • สุธดี ชิดชอบ
 • 84มหาวิทยาลัยบูรพา2548/2005การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0028
  บทบาทขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ;องค์การมหาชน
  Roles of designated areas of sustainable tourism administration ; public organization
 • ทยิดา ยันตะบุษย์
 • 116มหาวิทยาลัยบูรพา2549/2006วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  BUU0029
  ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะช้างของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
  Impact of tourism promotion policy implementation of Koh Chang of police lieutenant colonel Taksin Shinawatra government
 • จุตินันท์ ขวัญเนตร
 • 72มหาวิทยาลัยบูรพา2550/2007วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  BUU0030
  การพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 • โศภิษฐ์ ลักษณะ
 • 110มหาวิทยาลัยบูรพา2554/2011การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0031
  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวถ้าเพชรโพธิ์ทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 • อารีรัตน์ แดงบุญมา
 • 111มหาวิทยาลัยบูรพา2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0032
  คุณภาพการบริการของโรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลชที่มีต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • รุ่งนภา ทิวประยูร
 • 72มหาวิทยาลัยบูรพา2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0033
  ปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
 • สุมาลี อัศววิจิตรกุล
 • 77มหาวิทยาลัยบูรพา2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0034
  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง
 • นงนุช รุจิรังสิมันตุ์กุล
 • 118มหาวิทยาลัยบูรพา2550/2007การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0035
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะสีชังของนักท่องเที่ยว
 • ศิริพร จรัลชล
 • 90มหาวิทยาลัยบูรพา2550/2007การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF