เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document ID▲Title in ThaiResearcherNumber of PagesPublisherYear of PublicationTypeOn Bookshelf
UTCC0014
การสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการตัดสินท่องเที่ยว 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน หลังเหตุธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิของนักท่องเที่ยวชาวไทย
-
 • ศศิพล รอดภิญโญ
 • 254มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2549/2006วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UTCC0015
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
  Factors Influencing Customers' Buying Decitions Process of Low-Cost Airline Services in Thailand
 • วิทวัส อุดมกิตติ
 • 217มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2549/2006วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UTCC0016
  โลจิสติกส์กับการท่องเที่ยว กรณีศึกษา โครงการแม่แตง การ์เด้นท์ แอนด์ โฮมสเตย์
  -
 • ภูภัทร ธนาภิวัฒนกูร
 • 87มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0017
  -
  ANALYSIS THE POTENTIAL IMPACTS OF E-TOURISM ON THE TOURISM INDUSTRY IN THAILAND
 • Nongnuch Songyu
 • 207มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2549/2006วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UTCC0018
  ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
  -
 • วิรัญญา โลหะผล
 • 103มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2553/2010การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0020
  กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
  -
 • จิรัฎฐ์ อัครรัศมีโภคิน
 • 97มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2553/2010การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0021
  การจัดวางเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศตะวันออกกลางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา บริษัท เอ็กซ์โซติกส์เกทอะเวย์ จากัด
  -
 • ชนิดาภา ไมตรีแก้ว
 • 88มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0022
  พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์และการยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย
  Thailand’s Tourism Destination’s Traveling behavior; Information Exposure; Brand Image Perception; and Brand Equity Acceptance
 • พิชัย นิรมานสกุล
 • 227มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
  UTCC0023
  การสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย์: กรณีศึกษาโฮมสเตย์บริเวณตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  A VALUE CREATION IN SUSTAINABLE TOURISM OF HOMESTAY BUSINESS: CASE STUDY OF HOMESTAY AT AMPAWA FLOATING MARKET AREA IN SAMUTSONKHRAM PROVINCE
 • ดร.อริสรา เสยานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ สมภพสกุล
 • 142มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2553/2010งานวิจัย / ResearchOFF
  UTCC0024
  -
  PASSENGERS’ PERSPECTIVE TOWARD AIRPORT SERVICE QUALITY AT SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT
 • ARISARA SEYANONT
 • 96มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
  UTCC0025
  ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ กรณีศึกษา : บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จา กัด (มหาชน)
  -
 • ทิพย์พิรุณ พุมดวง
 • 100มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0026
  กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษากองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  -
 • สมิตาภา สถิรเจริญกุล
 • 15มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2558/2015การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0027
  การเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
  Adding Value to Tourist Routes with Logistics System: A Case Study of Bangkok
 • พรบุปผา ปานแม้น
 • 84มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0028
  การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอยกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
  Gastronomic tourism of hawking food and tourism destination selection
 • โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
 • ธนธร วชิรขจร
 • 345มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2558/2015งานวิจัย / ResearchOFF
  UTCC0029
  การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการการแพทย์ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร
  Research for developing potential of health tourism entrepreneurs: a case study of alternative medicine entrepreneurs in Bangkok
 • นิออน ศรีสมยง
 • 160มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2559/2016งานวิจัย / ResearchOFF
  UU0212
  The Influence of Culture inTourism Supply Chain Management
 • Christine Koblun
 • 168Utrecht University2554/2011วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UWG0202
  Tourists' perceptions of Samui Island; Thailand as a tourist destination
 • Morakot Boonsirichai
 • 135University of Wisconsin-Stout2545/2002วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UWG0203
  FACTORS THAT INFLUENCED THE DECISIONS OF CUSTOMERSTO DINE AT SELECTED RESTAURANTS IN BANGKOK; THAILAND
 • Sarinee Threevitaya
 • 71University of Wisconsin-Stout2546/2003งานวิจัย / ResearchOFF
  UWG0204
  Implementation of an effective health tourism development plan for Thailand
 • Thanathorn Vajirakachorn
 • 56University of Wisconsin-Stout2547/2004วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UWG0205
  Tourists’ Perceptions of Samui Island; Thailand As a Tourist Destination
 • Morakot Boonsirichai
 • 146University of Wisconsin-Stout2545/2002วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF