เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document ID▲Title in ThaiResearcherNumber of PagesPublisherYear of PublicationTypeOn Bookshelf
ARU0005
แนวทางการพัฒนาการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว เขตภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง)
 • ลำยอง ปลั่งกลาง
 • วันทนา เนาว์วัน
 • พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
 • 193มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2553/2010การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0006
  พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดร้อยปีสามชุก สุพรรณบุรี
  BEHAVIORS AND SATISFACTION OF TOURISTS TOWARDS MANAGEMENT OF ECO-TOURISM SITE AT SAMCHOOK ONE HUNDRED-YEARED MARKET IN SUPHANBURI
 • ศศิรัตน์ ลอยประเสริฐ
 • 200มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2552/2009การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0007
  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรณีศึกษาชุมชนบ้านผีมด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัฒนา มโนรัตน์
 • 131มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2552/2009การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0008
  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ดวงกมล รักขยัน
 • 178มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2552/2009การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0009
  โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในโลกมุสลิม : กรณีศึกษาชุมชนประตูชัย ชุมชนป่าตอง และตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
 • น.ส.สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
 • น.ส.สมปรารถนา สุขเกษม
 • 121มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2552/2009การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0010
  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวชมนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  A STUDY ON THE BEHAVIOR AND SATISFACTION OF THE TOURISTS WHO VISITED PHRANAKHON SI AYUTTHAYA HISTORICAL PARK IN PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE
 • ปวริศา สิทธิสาร
 • 167มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0011
  พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  TOURISTS’ BEHAVIORS AND SATISFACTION WITH THE MANAGEMENT OF BANG PA-IN PALACE; PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE
 • มงคล อภิณหวัฒน์
 • 167มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0012
  รายงานการวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา : ชุมชนประตูจีน และชุมชนป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พรทิพย์ วีระสวัสดิ์
 • 159มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0013
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในโลกมุสลิม : กรณีศึกษาชุมชนประตูชัยและชุมชนป่าตอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา
 • นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
 • นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม
 • 132มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2551/2008การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0014
  พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการเรือท่องเที่ยว ในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
 • คนึงนิตย์ เมฆดี
 • 197มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2550/2007การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0015
  รายงานการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองมรดกโลก : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ศิริณา จิตต์จรัส...[และคณะ]
 • 359มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2550/2007การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0016
  รายงานการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท่องเที่ยว เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
 • 106มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2549/2006การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0017
  รายงานการวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้านการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวนครประวัติศาสตร์อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ศิรพร เหล่าเมือง
 • บุปผา แสวงผล
 • 131มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2549/2006การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0018
  รายงานการวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ยุวดี วงษ์ทน
 • 134มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2549/2006การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ASEAN0001
  ASEAN Tourism Marketing Strategy (ATMS) 2012-2015
 • The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • 88The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
  ASEAN0002
  แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558: ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015
  125The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)2553/2010งานวิจัย / ResearchOFF
  AU0001
  Tourists’ Shopping in Thailand: A Study to Investigate Japanese Tourists’ Expectation and Perception on Price and Promotion Elements of Thai Products
 • Pakin Witchayakawin
 • 13มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2557/2014NoneOFF
  AU0002
  Healthy-living Behavior Status and Motivational Characteristics of Foreign Tourists to Visit Wellness Facilities in Bangkok
 • Byung hun Kim
 • Adarsh Batra
 • 8มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2552/2009บทความวิจัย / ArticleOFF
  AU0003
  RESTORING THAILAND’S TOURISM DESTINATION IMAGE IN THE WAKE OF THE RECENT POLITICAL CRISES: A FEW PROPOSALS
 • John Barnes
 • 14มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2552/2009NoneOFF
  AU0004
  KEY FACTORS OF WEDDING TOURISM IN BANGKOK; THAILAND
 • DENG CHAO
 • 12มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2558/2015NoneOFF