เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document IDTitle in ThaiResearcherNumber of Pages▲PublisherYear of PublicationTypeOn Bookshelf
CU0308
องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
Lighting design elements of hotel lobbies in Bangkok
 • ภัณบดินทร์ สุภธีระ
 • Noneจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2554/2011วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  KRIRK0089
  ผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนัก
 • วลัยภรณ์ กาญจนสาย
 • Noneมหาวิทยาลัยเกริก2546/2003การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  KRIRK0090
  ผลการทดสอบใช้สื่อวิดีทัศน์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • ภูวิส หล่อกำเหนิด
 • Noneมหาวิทยาลัยเกริก2546/2003การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  KRIRK0110
  ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย
 • อมรรัตน์ ผลศิริ
 • Noneมหาวิทยาลัยเกริก2547/2004การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  KRIRK0114
  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • อดิศยา พวงทอง
 • Noneมหาวิทยาลัยเกริก2549/2006การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  KRIRK0129
  ความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
 • ปัทมา วันธงชัย
 • Noneมหาวิทยาลัยเกริก2545/2002การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  KRIRK0147
  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
 • กิตติวรรณ จันทร
 • Noneมหาวิทยาลัยเกริก2545/2002การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  AIT0011
  Thai Traveller’s Perspectives toward the Internet and Electronic Commerce
 • Nampol Laprawit
 • NoneAsian Institute of Technology2543/2000วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0012
  E – commerce for Package Tour Operators in Thailand
 • Preeda Limchanapa
 • NoneAsian Institute of Technology2543/2000วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0013
  A proposed Strategic Planning Approach for Sustainable Tourism Development for Yala Municipality ;Thailand
 • Leng Bunlong
 • NoneAsian Institute of Technology2543/2000วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0014
  The Contribution of Tourism to the Economy of Thailand
 • Vilailuck Limnarong
 • NoneAsian Institute of Technology2542/1999วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  BUU0501
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานโรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
 • ศันสนีย์ เตชะลาภอำนวย
 • Noneมหาวิทยาลัยบูรพา2544/2001การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0502
  การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
 • บุญเชิด หนูอิ่ม
 • Noneมหาวิทยาลัยบูรพา2541/1998งานวิจัย / ResearchOFF
  BUU0503
  คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
 • ฉลวย มุสิกะ
 • วันชัย วงสุดาวรรณ
 • Noneมหาวิทยาลัยบูรพา2541/1998งานวิจัย / ResearchOFF
  BUU0504
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการอบรมที่มีต่อหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปของสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • อุไร มุกประดับทอง
 • Noneมหาวิทยาลัยบูรพา2544/2001วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  BUU0505
  การประเมินผลนโยบายองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีท่องเที่ยวไทย 2543 : ศึกษาเฉพาะสำนักงานภาคกลางเขต 5
 • บูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ
 • Noneมหาวิทยาลัยบูรพา2543/2000การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  BUU0506
  การวิเคราะห์แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีหาดแม่รำพึง อำเภอเมืองระยอง
 • อนุศักดิ์ เป้าบุญปรุง
 • Noneมหาวิทยาลัยบูรพา2542/1999วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  BUU0507
  การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี
 • สมาน สรรพศรี
 • Noneมหาวิทยาลัยบูรพา2542/1999งานวิจัย / ResearchOFF
  CMU0622
  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • สมยศ โอ่งเคลือบ
 • Noneมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2544/2001วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  CMU0623
  ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวและที่พักของเยาวชนไทย กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทักษิณา คุณารักษ์
 • Noneมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2543/2000งานวิจัย / ResearchOFF