เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4116 records found
Document ID▲Title in ThaiResearcherNumber of PagesPublisherYear of PublicationTypeOn Bookshelf
UTCC0022
พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์และการยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทย
Thailand’s Tourism Destination’s Traveling behavior; Information Exposure; Brand Image Perception; and Brand Equity Acceptance
 • พิชัย นิรมานสกุล
 • 227มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
  UTCC0023
  การสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย์: กรณีศึกษาโฮมสเตย์บริเวณตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  A VALUE CREATION IN SUSTAINABLE TOURISM OF HOMESTAY BUSINESS: CASE STUDY OF HOMESTAY AT AMPAWA FLOATING MARKET AREA IN SAMUTSONKHRAM PROVINCE
 • ดร.อริสรา เสยานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ สมภพสกุล
 • 142มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2553/2010งานวิจัย / ResearchOFF
  UTCC0024
  -
  PASSENGERS’ PERSPECTIVE TOWARD AIRPORT SERVICE QUALITY AT SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT
 • ARISARA SEYANONT
 • 96มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
  UTCC0025
  ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ กรณีศึกษา : บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จา กัด (มหาชน)
  -
 • ทิพย์พิรุณ พุมดวง
 • 100มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0026
  กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษากองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  -
 • สมิตาภา สถิรเจริญกุล
 • 15มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2558/2015การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0027
  การเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
  Adding Value to Tourist Routes with Logistics System: A Case Study of Bangkok
 • พรบุปผา ปานแม้น
 • 84มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2554/2011การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  UTCC0028
  การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยกลุ่มหาบเร่แผงลอยกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
  Gastronomic tourism of hawking food and tourism destination selection
 • โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
 • ธนธร วชิรขจร
 • 345มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2558/2015งานวิจัย / ResearchOFF
  UTCC0029
  การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการการแพทย์ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร
  Research for developing potential of health tourism entrepreneurs: a case study of alternative medicine entrepreneurs in Bangkok
 • นิออน ศรีสมยง
 • 160มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2559/2016งานวิจัย / ResearchOFF
  UU0212
  The Influence of Culture inTourism Supply Chain Management
 • Christine Koblun
 • 168Utrecht University2554/2011วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UWG0202
  Tourists' perceptions of Samui Island; Thailand as a tourist destination
 • Morakot Boonsirichai
 • 135University of Wisconsin-Stout2545/2002วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UWG0203
  FACTORS THAT INFLUENCED THE DECISIONS OF CUSTOMERSTO DINE AT SELECTED RESTAURANTS IN BANGKOK; THAILAND
 • Sarinee Threevitaya
 • 71University of Wisconsin-Stout2546/2003งานวิจัย / ResearchOFF
  UWG0204
  Implementation of an effective health tourism development plan for Thailand
 • Thanathorn Vajirakachorn
 • 56University of Wisconsin-Stout2547/2004วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UWG0205
  Tourists’ Perceptions of Samui Island; Thailand As a Tourist Destination
 • Morakot Boonsirichai
 • 146University of Wisconsin-Stout2545/2002วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  UWG0206
  FACTORS THAT INFLUENCED THE DECISIONS OF CUSTOMERS TO DINE AT SELECTED RESTAURANTS IN BANGKOK; THAILAND
 • Sarinee Threevitaya
 • 81University of Wisconsin-Stout2546/2003งานวิจัย / ResearchOFF
  VIE0100
  -
  An Application of Geographic Information System for Supporting Tourism Development along the Southeast Asian East-West Economic Corridor
 • Thitirat Panbamrungkij
 • 286Universität Wien2555/2012วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  VRU0001
  ปัจจัยกำหนดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ : กรณีศึกษา อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
  Factors determining the partion of villagersin eco-tourism development : a case study of Wianghaeng district; Chiangmai province
 • อนุชา เอี่ยมแท้
 • 162มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์2547/2004วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  VRU0002
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา
  The strategies for sustainable tourism development of Nakornratchasima
 • ภูมิชัย มั่งเรืองสกุล
 • 359มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์2555/2012วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  VT0001
  Exploring the Minds of Sex Tourists:The Psychological Motivation of Liminal People
 • Yodmanee Tepanon
 • 146Virginia Polytechnic Institute and State University2549/2006วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  VTU0100
  -
  the relationship between staff selection and training based on the principles of Total Quality Management (TQM)
 • Chartrungruang
 • Bung-On
 • 372Victoria University2558/2015วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  VTU0101
  -
  Developing host-guest relationships in Thai tourist resorts
 • Vanida Sophonsiri
 • 322Victoria University2551/2008วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF