Thailand Tourism Research Database

14766

AIT0005
Ecologically sensitive development of new tourism destinations in the Greater Mekong sub-region
Dararat Khamchiangta
ecotourism makong sub greater region sensitive ecology พื้นที่อนุรักษ์ แม่น้ำโขง ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนาการท่องเที่ยว; การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ; แม่น้ำโขง; Tourism development; Ecotourism; Mekhong
99
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, ปัญหาและผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, ประเภทแหล่งท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : (Natural Attraction)
Asian Institute of Technology
2554/2011
วิทยานิพนธ์ / Thesis
ENG
Master of Science
ปริญญาโท
อาเซียน Asian Maekong
0.0
0.0
OFF
loading...
Download by OccupationDownload by Occupationกำลังศึกษาระดับมัธยมกำลังศึกษาระดับ ปวช…กำลังศึกษาระดับ ปวช./ปวส.กำลังศึกษาระดับปริญ…กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาระดับปริญ…กำลังศึกษาระดับปริญญาโทกำลังศึกษาระดับปริญ…กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอาจารย์มหาวิทยาลัย/…อาจารย์มหาวิทยาลัย/นักวิจัยรับราชการ(ไม่ใช่นัก…รับราชการ(ไม่ใช่นักวิจัย)รับราชการ(นักวิจัย)พนักงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจ(…พนักงานรัฐวิสาหกิจ(ทำงานวิจัย)พนักงานรัฐวิสาหกิจ(…พนักงานรัฐวิสาหกิจ(ไม่ได้ทำงานวิจัย)ผู้ประกอบการ (โรงงา…ผู้ประกอบการ (โรงงาน/บริษัทเอกชน)เกษตรกรสื่อสารมวลชนบริษัทที่ปรึกษา/วิจ…บริษัทที่ปรึกษา/วิจัย/รวบรวมข้อมูลอาชีพอิสระ
Download by EducationDownload by Educationต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก