Thailand Tourism Research Database

14765

AIT0004
Baseline study for ecotourism development in Mae Hong Son : final mission report by Thailand Community Based Tourism Institute
Thailand Community Based Tourism Institute
ecotourism Maehongson northern การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ; แม่ฮ่องสอน; Ecotourism; Mae Hong Son
158
None
Asian Institute of Technology
2554/2011
งานวิจัย / Research
ENG
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน northern Maehongson
0.0
0.0
OFF
loading...
Download by OccupationDownload by Occupationกำลังศึกษาระดับมัธยมกำลังศึกษาระดับ ปวช…กำลังศึกษาระดับ ปวช./ปวส.กำลังศึกษาระดับปริญ…กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาระดับปริญ…กำลังศึกษาระดับปริญญาโทกำลังศึกษาระดับปริญ…กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอาจารย์มหาวิทยาลัย/…อาจารย์มหาวิทยาลัย/นักวิจัยรับราชการ(ไม่ใช่นัก…รับราชการ(ไม่ใช่นักวิจัย)รับราชการ(นักวิจัย)พนักงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจ(…พนักงานรัฐวิสาหกิจ(ทำงานวิจัย)พนักงานรัฐวิสาหกิจ(…พนักงานรัฐวิสาหกิจ(ไม่ได้ทำงานวิจัย)ผู้ประกอบการ (โรงงา…ผู้ประกอบการ (โรงงาน/บริษัทเอกชน)เกษตรกรสื่อสารมวลชนบริษัทที่ปรึกษา/วิจ…บริษัทที่ปรึกษา/วิจัย/รวบรวมข้อมูลอาชีพอิสระ
Download by EducationDownload by Educationต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก